Legjislacioni primar

LIGJI Nr. 04/L-008 PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL

LIGJI Nr. 04/L-008 PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL ...

Ligji Nr. 03/L-212 LIGJI I PUNËS

Ligji Nr. 03/L-212 LIGJI I PUNËS ...

LIGJI Nr. 03/L-200 LIGJI PËR GREVA

LIGJI Nr. 03/L-200 LIGJI PËR GREVA ...

Legjislacioni sekondar

Rregullore (MPMS) Nr. 02/2021

Rregullore Nr. 02/2021 për vlerësimin e...

Rregullore (MPMS) Nr 01- 2021

Rregullore Nr 01 - 2021, për kualifikimin...