Divizija Nadzora i Kontrole

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Nadzora i Kontrole su:

1.1. Nadzor i kontrola primene zakonskih i podzakonskih akata korisnika penzijskih šema i beneficija;

1.2. Istraživanje neregularnosti i protivzakonskih dela tokom primene penzijskih šema;

1.3. Identifikacija i korigovanje propusta i eventualnih greški u vezi postupaka dobijanja iz penzijskih šemi;

1.4. Saradnja sa institucijama od kojih se mogu dobiti informacije od agencija i institucija centralnog i lokalnog nivoa kao i onih kultnih;

1.5. Saradnja sa svim poslovnim bankama u vezi zamene bankarskih računa prema zahtevu stranaka;

1.6. Održavanje i ažuriranje baze podataka zasnivajući se na zahteve stranaka i lokalnih službenika;

1.7. Identifikacija i sastavljanje zahteva za vraćanje finansijskih sredstava dobivenih na protivzakonit način ili bogaćenje bez osnove;

1.8. Saradnja sa Kancelarijama za Penzije u vezi postavljanja jednog održivog sistema nadzora za identifikaciju eventualnih grešaka tokom isplata;

1.9. Pomaže u praćenju i izveštavanju primene ciljeva departamenta;

1.10. Nadzire i kontroliše zakonitost donošenja odluka za korisnike u Kancelarijama za Penzije;

1.11. Upravlja ekipom i osobljem kontrole i nadzora.

2. Rukovodilac Divizije Nadzora i Kontrole izveštava Rukovodiocu Departamenta za Penzije.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Nadzora i Kontrole je 8 (osam).