Divizija za Evropske Integracije

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Evropske Integracije su:

1.1. Pružanje podrške u razvoju strategija i planova u delokrugu ministarstva;

1.2. Obezbeđivanje informacija za razvoj Akcionog Plana za Evropsko Partnerstvo (APEP) i osigurava njegovo uskladjivanje sa Srednjoročnim Okvirom Troškova i ostalim strateškim dokumentima;

1.3. Nadzor primene APEP-a i izveštavanje relevantnim institucijama;

1.4. Nadzor asistencije IPA-e i vanjske bilateralne i multilateralne asistencije za aktivnosti ministarstva i obeznedjuje da to bude u vezi sa prioritetima ministarstva;

1.5. Pružanje podrške za organizacione strukture ministarstva tokom pripreme i upravljanja projekata;

1.6. Pružanje podrške organizacione strukture odgovornoj za pravna pitanja u MRSZ o obuhvaćanju politika EU-a u domaćem zakonodavstvu tokom uskladjivanja sa acquis communautaire, i obezbedjuje da predvidjeno zakonodavstvo APEP-a bude integrisano u Zakonodavstvom Programu Vlade;

1.7. Pružanje podrške u organiziranju i toku redovnih sastanaka procesa Stabilizacije-Asocijacije, za pitanja u vezi delokruga Ministarstva;

1.8. Organizovanje i učešće na redovnim sastancima procesa Stabilizacije i

2. Rukovodilac Divizije za Evropske Integracije izveštava Rukovodiocu Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Evropske Integracije je tri (3).