Divizija za Socijalnu Pomoć

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Socijalnu Pomoć su:

1.1 Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu dokumenata politika/strategija za socijalnu pomoć;

1.2 Prikupljanje, analiziranje i izveštavanje podataka i sirmoaštvu na Kosovu, u saradnji sa drugim relevantnim institucijama;

1.3 Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu zakonodavstva o socijalnoj pomoći;

1.4 Koordinuje aktivnosti sa drugim relevantnim institucijama;

1.5 Nadzire proces isplaćivanja socijalne pomoći i razvija redovne periodične izveštaje;

1.6 Saradjuje sa nevladinim organizacijama za razvoj aktivnosti;

1.7 Održava elektrnoski sistem podataka za tražioce za, i za korisnike socijalne pomoči.

2 Rukovodilac Divizije Socijalne Pomoći izveštava Rukovodiocu Departamenta za Socijalne Politike i Porodicu

3. Broj zaposlenih u Diviziji Socijalne Pomoći je jedanaest (11).