Divizija za Koordinisanje i Nadzor Kancelarija za Zapošljavanje

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Koordinisanje i Nadzor Kancelarija za Zapošljavanje su:

1.1. Upravljanje, koordinisanje i nadzor Kancelarija Zapošljavanja;

1.2. Primena i nadzor aktivnih i pasivnih politika zapošljavanja koje odredjuje departament;

1.3. Primena i nadzor aktivnih programa na tržištu rada;

1.4. Primena zakonodavstva na polju rada i zapošljavanja;

1.5. Ponuda i obezbeđivanje stručnih saveta u vezi tržišta rada;

1.6. Pružanje preporuka u vezi istraživanja tržišta rada za određivanje kvote zapošljavanja stranih državljana na Kosovu;

1.7. Stručna i logistička podrška Kancelarijama Zapošljavanja u izgradnji administrativnih i tehničkih kapaciteta;

1.8. Primena i nadzor projekata na polju zapošljavanja;

1.9. Administracija isplata za porodiljski odmor za zaposlene u Republici Kosovo;

1.10. Saradnja i koordinacija na svim aktivnostima ostalih divizija DRZ-a.

2. Rukovodilac Divizije za Koordinisanje i Nadzor Kancelarija Zapošljavanja izveštava Rukovodiocu Departamenta Rada i Zapošljavanja.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Koordinisanje i Nadzor Kancelarija Zapošljavanja je dvanaest (12).