Divizioni për Koordinim dhe Monitorim të Zyrave të Punësimit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Koordinim dhe Monitorim të Zyrave të Punësimit janë:

1.1. Menaxhimi, koordinimi dhe monitorimi i zyrave të punësimit;

1.2. Zbatimi dhe monitorimi i politikave aktive dhe pasive të punësimit të cilat i përcakton departamenti;

1.3. Zbatimi dhe monitorimi i programeve aktive në tregun e punës;

1.4. Zbatimi i legjislacionit në fushën e punës dhe punësimit;

1.5. Ofrimi dhe sigurimi i këshillave profesionale lidhur me tregun e punës;

1.6. Dhënia e rekomandimeve lidhur me hulumtimin e tregut të punës për përcaktimin e kuotës për punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë;

1.7. Mbështetja profesionale dhe logjistike për zyrat e punësimit në ndërtimin e kapaciteteve administrative dhe teknike;

1.8. Zbatimi dhe monitorimi i projekteve në fushën e punësimit;

1.9. Administrimi i pagesave për pushim të lehonisë për të punësuarit në Republikën e Kosovës;

1.10. Bashkëpunimi dhe koordinimi i ngushtë në të gjitha aktivitetet me divizionet e tjera të DPP-së.

2. Udhëheqës i Divizionit për Koordinim dhe Monitorim të Zyrave të Punësimit, raporton tek udhëheqësi i Departamentit për Punë dhe Punësim.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Koordinim dhe Monitorim të Zyrave të Punësimit është 12.

Adresat dhe kontaktet për Qendrat Rajonale të Punësimit në Republikën e Kosovës

QRP – Prishtinë,
Rr. Tirana, p.n, Tel: 038/613-021
email: qrpp.prishtine@gmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Obiliq, Fushë Kosovë, Podujevë,
Lipjan, Gllogoc, Graçanicë, Novo Bërdë.

QRP – Prizren,
Rr. Zahir Pajaziti, nr. 1, Tel: 029/222-223
e-mail: qrpp.prizren@rks-gov.net
Zyra Komunale e Punësimit: Suharekë, Dragash, Rahovec.

QRP – Ferizaj,
Rr. Rexhep Bislimi, nr.1, Tel: 0290/320-004
e-mail: qrp.ferizaj@gmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Kaçanik /Hani i Elezit,
Shtime, Shtërpcë.

QRP – Pejë,
Rr. Anna Lindh, p.n, Tel: 039/432-820
e-mail: qrp.peje@gmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Istog, Klinë.

QRP – Gjakovë,
Rr. “Mbretëresha Teutë” nr. 72, Tel: 0390/325 161
email: qrp.gjakove@gmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Deçan, Malishevë.

QRP – Gjilan,
Rr. Idriz Seferi, p.n, Tel: 0280/320-057
e-mail: qrp_gjilan@hotmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Kamenicë, Viti.

QRP – Mitrovicë,
Rr. Xafer Deva, nr. 60, Tel: 028/530-785
e-mail: qrpmit@hotmail.com
Zyra Komunale e Punësimit: Vushtrri, Skenderaj.