Divizioni i TI dhe Shërbimeve Logjistike

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të TI dhe Shërbimeve Logjistike janë:

1.1. Ofron ndihmë logjistike për takimet e personelit të ministrisë;

1.2. Siguron mbështetje në fushën e tekonologjisë informative;

1.3. Menaxhon inventarin dhe depot e ministrisë;

1.4. Koordinon kërkesat dhe nevojat e ministrisë për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;

1.5. Menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e ministrisë;

1.6. Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.

2. Udhëheqësi i Divizionit për TI dhe Shërbimeve Logjistike raporton tek Udhëheqësi i Departamentit.

2. Numri i të punësuarve në Divizion për TI dhe Shërbimeve Logjistike është dhjetë (10)