Fushëveprimtaria

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale përbëhet nga:

1.1. Sekretari i përgjithshëm dhe

1.2. Personeli mbështetës.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e sekretarit të përgjithshëm përcaktohen me nenin 38 të Ligjit Nr. 03/L-189 për Administratën Shtetërore dhe legjislacionin përkatës në fuqi. tës të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin për shërbimin civil në fuqi.

4. Numri i të punësuarve në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm është tre.