Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit

Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit janë:

1.1. Koordinon aktivitetet me të gjitha strukturat organizative të minitrisë për zbatimin e legjislacionit;

1.2. Jep opinione ligjore të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë

1.3. Identifikon dispozitat ligjore te akteve normative te cilat jane të pazbatueshme ;

1.4. Koordinon aktivitetet legjislative të ministrisë me institucionet përkatëse;

1.5.Raporton se paku nje here ne vit tek Ministri dhe Kuvendi i Kosoves per zbatimin e ligjeve ne fuqi nga fushveprimi i ministrise;

1.6.Bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë për përfaqësimin e ministrisë në Gjykatë;

1.7.Mban dhe përditëson regjistrin e akteve nënligjore të ministrisë;

1.8.Dërgon aktet nënligjore në Zyrën Ligjore pas miratimit të tyre nga ministri;

2. Udhëheqësi i Divizionit për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit raporton tek Udhëheqësi i Departamentit Ligjor.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit është katër (4).