Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva

Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva su:

1.1. Koordinacija aktivnosti sa svim organizacionim strukturama MRSZ-a za primenu zakonodavstva;

1.2. Pruža zakonska mišljenja, u oblasti MRSZ-a;

1.3 Identifikacija zakonskih odredaba i normativnih akata su neprimenjljivi;

1.4. Koordiniše zakonodavne aktivnosti MRSZ-a sa relevantnim institucijama;

1.5. Godišnje izveštavanje kod Ministra i Skupštine Kosova o primeni zakonodasvtva na snazi iz polja delovanja MRSZ-a;

1.6. Saradnja sa Ministarstvmo Pravde za sudsko predstavljanje MRSZ-a.

1.7. Održava i ažurira spisak podzakonskih akata MRSZ-a;

1.8. Šalje zakonske aktove u Pravnoj Kancelariji, nakon njihovog odobrenja od strane Ministra;

2. Rukovodilac Divizije za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva izveštava Rukovodiocu Pravnog Departamenta.

3. Broj zaposlenih u ovoj Diviziji je 4 (četiri).