Forma e kontaktit

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Sheshi Miss Edit Durham nr.46

Musa Demiri - Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

E-mail: musa.demiri@rks-gov.net

Tel: +381 (0) 38 200 26 084

Jehona Arifi - Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: jehona.arifi@rks-gov.net

Tel: 038 213 814
centex: 200 26 112

Zyra për Komunikim Publik

E-mail: info.mpms@rks-gov.net

Tel: 038 213 814
centex: 200 26 112

Kontakti me drejtorët e departamenteve

Mentor Morina - u.d Udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare

tel: 038 211 941; 038 200 26 027

e-mail: mentor.morina@rks-gov.net

Defrim Rifaj - Udhëheqës i Departamentit për Punë dhe Punësim

tel: 038 211 939; 038 200 26 019

e-mail: defrim.rifaj@rks-gov.net

Minire Begaj - Drejtoreshë e Departamentit Ligjor

tel: 038/213-842; 038/200-26-128

e-mail: minire.begaj@rks-gov.net

Izet Shala - U.D i Departamentit të Pensioneve

tel: 038 211 664; 038 200 26 508

e-mail: izet.shala@rks-gov.net

Ekrem Kastrati - Kryeinspektor i Punës

tel:038/211-520; 038/200-26-502

e-mail: ekrem.kastrati@rks-gov.net

Lulzim Karaxha - Udhëheqës i Departamentit të Integrimeve Evropiane

tel: 038 211 937; 038 200 26 001

e-mail: lulzim.karaxha@rks-gov.net

Mursel Morina - U.D i DFDIL-së

Tel: 38/212-730; 038/200-26-005

e-mail: mursel.morina@rks-gov.net