Divizija za Politike Zapošljavanja

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Politike Zapošljavanja su:

1.1. Predlaže, razvija i osigurava primenu politika/strategija u oblasti rada i zapošljavanja;

1.2. Predlaže, razvija i osigurava primenu politika/strategija u oblasti stručnog osposobljavanja;

1.3. Predlaže iniciranje regionalnih i medjunarodnih, bilateralnih i multilateralnih sporazuma u oblasti zapošljavanja;

1.4. Predlaže, razvija i nadzire primenu aktivnih mera tržišta rada;

1.5. Stara se o realizaciju projekata i programa za promovisanje zapošljavanja;

1.6. Saradjuje sa relevantnim akterima za razvoj i primenu projekata koji se tiču aktivnog tržišta rada;

1.7. Razvija periodične izveštaje i analize o oblasti aktivnih i pasivnih politika zapošljavanja;

2. Rukovodilac Divizije za Politike Zapošljavanja izveštava Rukovodiocu Departamenta za Rad i Zapošljavanje;

3. Broj zaposlenih u ovu Diviziju je pet (5)