Divizija za Penzijske Politike

1. Zadaci i Odgovornosti Divizije za Penzijske Politike su:

1.1. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu dokumenata politika/strategija penzijskog sistema;

1.2. Saradjuje sa relevantnim akterima o penzijskom sistemu;

1.3. Razvija analize i redovne izveštaje u oblasti penzija;

1.4. Nadzire i redovno izveštava o broju korisnika penzijskih šema;

1.5. Pruža preporuke za odredjivanje vrednosti penzija, u skladu sa troškovima života;

1.6. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu zakonodavstva u oblasti penzija;

2. Rukovodilac Divizije za Penzijske Politike izveštava Rukovodiocu Departamenta Penzija.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Penzijske Politike je 4 (četiri).