Divizija za Planiranje i Socijalnu Uključenost

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Socijalnu Politiku:

1.1. Istraživanja u oblasti socijalnih i porodičnih usluga i efekat šeme socijalnih isplata na ublažavanje siromaštva;

1.2. Istraživanje različitih socijalnih pojava i priprema preporuka u oblasti socijalne politike;

1.3. Koordinisanje aktivnosti sa Kosovskom Agencijom za Statistike, za osiguravanje podataka i njihovu izradu, koja se upotrebljavaju za publikaciju istraživačkih izveštaja;

1.4. Publikacija priručnika za usluge koje pruža MRSZ i izveštaja o socijalnoj politici;

1.5. Saradjuje sa stručnim domaćim i stranim strukturama u cilju poboljšanja kvaliteta socijalnih i porodičnih usluga;

1.6. Sumira dostignuća u oblasti socijalne politike i objavljuje ih u veb-stranicu Departamenta ili MRSZ-a;

2. Rukovodilac Divizije za Socijalnu Politiku izveštava Rukovodiocu Departamenta za Socijalne Politike i Porodicu.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Socijalnu Politiku deset (10).