Divizija za Socijalno Planiranje i Uključivanje

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Socijalno Planiranje i Uključivanje su:

1.1. Koordinuje aktivnosti u procesu budžetskog planiranja za socijalne usluge i socijalnu uključenost;

1.2. Obezbedjuje da se politike za socijalnu dobrobit predstavljaju na osnovu podataka o sirmoaštvu na Kosovu i da budžetska politika za povećenja socijalne zaštite budu u skladu sa budžestkim mogućnostima;

1.3. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu dokumentata politika/strategija za poboljšanje usluga socijalne zaštite;
1.4 Izveštava o efektu socijalnih isplata

1.5. Koordiniše aktivnosti sa Kosovskom Agencijom za Statisike i Ministarstvom Finansija za analiziranje fluktuacija cena potrošače korpe za odredjivanje sume beneficija;

1.6. Pruža podršku za proces planiranja budžeta za socijalnu uključenost u opštinama;

1.7. Identifikuje potrebe za finansiranje sa Fondovima EU-a i ostalih donatora koji pružaju podršku za razvoj sektora socijalne politike i socijalnog uključivanja;

1.8. Upravlja procesom registracije ponudjivaća socijalnih i porodičnih politika;

2. Rukovodilac Divizije za Socijalno Planiranje i Uključivanje izveštava Rukovodiocu Departamenta za Socijalne Politike i Porodicu;

3. Broj zaposlenih u ovoj Diviziji je deset (10).