Renovimi i objekteve ekzistuese ISSH dhe SHK, 2020

Renovimi i objekteve  ISSH dhe SHK, 2020 ...

Ndërtimi i Zyrës së Punësimit në Gjakovë

Ndërtimi i Zyrës së Punësimit në Gjakovë ...