Izvršno Telo Inspektorata Rada 

Izvršna Agencija Inspektorata Rada je osnovana od strane Ministartstva Rada i Socijalne Zaštite, u skladu sa Konvencijom Br .81 Medjunarodne Organizacije Rada (ILO), Pravilnikom Br. 2001/27 o Osnovnom Zakonu Rada na Kosovu i odgovorna je ispred ovogj ministarstva u vezi koordinacije izvšnih delovanja/radnji koja se odnose na inspektorat rada na Kosovu.

Odgovornosti i funkcije ITIR-a su odredjena sa Pravilnikom 2003/4 potpisana od strane SPGS, sa kojom objavljuje Zakon br.2002/9 o Inspektoratu Rada na Kosovu. Primarni Zadatak ITIR-a jeste da vrši nadzor sprovodjenja zakonskih odredbi Pravilnika br. 2001/27 o Osnovnom Zakonu Rada na Kosovu, Zakona br. 2003/19 za Zaštitu na Radu, Zdravstevenoj Zaštiti Zapošlenih i Radne Sredine.
Organizaciona struktura ITIR-a je uredjena prema ovoj Skemi:Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite –I) Ministar – II)Glavni Inspektor Rada -III) tri zamenika Glavnog Inspektora Rada
( Radni Odnos, Zaštita na Radu, Zdravstvena Zaštita Zapošlenih i Zaštita Radne Sredine), IV) Inspektori Rada i V) Administracija.
Svoju funkciju obavlja u 30 opštine na teritoriji Kosova , pod autoritetom ministra MRSZ-a.
Od njih 52 su inspektori rada pravnog i tehničkog profila. Celo osoblje je sa Visokom Stručnom Spremom sa najmanje tri godine radnog iskustva.

Osnovni zadaci inspektora rada jesu:

1. Inspektori rada na jedinstven način kontrolišu sva radna mesta koja se odnose na radni odnos, radne uslove, zaštitu na radu i zdrvstvenu zaštitu zapošlenih u celini, utvrdjenih na osnovu Pravilnika br. 2001/27 o Osnomnom Zakonu Rada na Kosovu, Prav. 2003/33 Zakona BR. 2003/19 za Zaštitu na Radu , Zdravstvenoj Zaštiti Zapošlenih i Zaštiti Radne Sredine i drugih odredbi primenjenih u oblasti rada,zapošlavanja, zaštite na radu, zdrvstvene zaštite zapošlenih i zaštite radne sredine.

2. Obezbedjuju inforamcije i savete o sprovodjenju primenjenih odredbi iz oblasti rada, zapošlavanja, zaštite na radu , zdravstevene zaštite zapošlenih i zaštite radne sredine.

3. Vrše kontrolu svih knjiga poslodavaoca koje oni treba da održavaju, u skladu sa zakonom o radu i zaštite na radu, zdravstvene zaštite zapošlenih i zaštite radne sredine.

4. Inspektori rada vrše inpekciju u mesto gde je prouzrokovana smrt, ili teža povreda jednog ili više radnika, ili se desila promena u procesu rada, koja je rizikovala život radnika.

5. Na osnovu odluke br. 81/06 daju saglasnost za rad pospodavaoca u vezi ispunjavanja uslova zaštite na radu u objektima gde se obavlja delatnost rada.

6. Inspektiraju radna mesta i deluju na zabrani svih vrsta diskriminacije, minimalne godine zapošlenih, zabranu prinudnog i nametnug rada, ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje, radni odnos, ugovor o radu, realizaciju ravnopravne isplate za žene i muškarce za iste poslove, realizaciju plata, radni raspored, realizaciju dnevnog, nedeljnog, prazničnog, porodiljnog odmora, odmora za porodične slučajeve, bolovanja, neplačenog odmora , godišnjeg odmora,evidenciju zapošlešlenih, radne uslove , trejniranja za bezbenost na posao, objekta, protivpožarnih aparata, zračenja, konstrukcija, stanju mašina i opreme za rad, ličnih zaštitnih sredstava u radu i dr.

7. Inspektor rada naredjuju obustavu proizvodne ili procesa rada, tamo gde ima nepobitne činjenice/dokaze i potvrdjeno da uslovi u radom mesto predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje, bezbednost zapošlenih.

8. ITIR vrši nadzor implemnetacije pravilnika: Pravilnik br. 2004/01 o higijensko-tehničkim merama zaštite na radu i Pravilnika 2005/02 za procenu opasnosti na radu i vezano sa radom.

9. Za svaku obavljenu inspekciju urade zapisnik, sa kojim prikažu faktično stanje, evidentiraju učinjene prekršaje utvrdjenih zakonskih odredbi i odredjuju poslodavcu ili zapošlenom odredjeni
rok za eleminsanje konstatovanih slabosti i propusta.

10. Tokom cele inspekcije inspector rada biče pračen od poslodavca ili njegovog ovalaščenog predstavnika. Izuzetak se čini, samo u slučajevima kada inspector predvidi da inspekcija neče biti efikasna. Za obavljenu inspekciju svakako jedan primerak zapisnika daje se poslodavcu.

11. Procedura po žalbi : Protiv odluke inspektora rada može da se podnese žalba u roku od 8 dana,ITIR-u.

ITIR je obavezna da u roku od 60 dana da rešava po podnošenoj žalbi na odluku inspektora rada.
Protiv odluke ITIR-a može da se pokrene administrativni spor u nadležnom sudu u roku od 30 diana.
Žalba ne odlaže izvršenje odluke.