Pravni Departament

1. Zadaci i odgovornosti Pravnog Departamenta su:

1.1. Koordinisanje i učestvovanje u razvoju normativnih akata u saradnji sa Kabinetom Ministra, Departamentima i drugih organizacionih jedinica u delokrugu relevantnih Ministarstava;

1.2. Finalizacija svih normativnih nacrt-projekata;

1.3. Obezbeđivanje uskladjenosti normativnih akata predloženih od strane relevantnog Ministarstva sa zakonodavstvom na snazi u Republici Kosovo i sa zakonodavstvom Evropske Unije-Acquis EU-a, u saradnji sa departamentima, jedinicama ili osobama odgovornih za izradu nacrt-normativnih akata, uključujući pripremu Izjavu Uklapanja (IU) i Tabele Uklapanja (TU);

1.4. Pružanje zakonskih zatraženih mišljenja po pitanjima delokruga MRSZ-a;

1.5. Saradnja za Zakonskom Kancelarijom za pripremu, nadzor i izveštavanje o Programu Zakonodavstva i za druge aktivnosti povezane sa procesom izrade zakonodavstva;

1.6. Identifikacija zakonskih dispozicija normativnih akata koje su neprimenljive;

1.7 Saradnja sa Ministarstvom Pravde za sudsko predstavljanje MRSZ-a;

1.8 Koordinacija aktivnosti za primenu zakonodavstva sa relevantnim jedinicama ministarstva i sa ostalim ministarstvima i Vladom;

1.9 Održava i ažurira spisak podzakonskih akata MRSZ-a;

1.10 Šalje pozakonske akte u Pravnu Kancelariju, nakon odobrenja od strane Ministra;

1.11Osigurava ispunjavanje zakonskih obaveza u primeni zakona i drugih dispozicija u delokrugu Ministarstva;

1.12 Izrada predlog-odluka, predloge razbih materijala traženih od Sekretara i Ministra;

1.13. Razmatranje svih žalbi i prigovora podnešenih od fizičkih i zakonskih lica protiv odluka odgovornih organa MRSZ-a, u skladu sa zakonskim postupcima i rokovima odrenjenim zakonodavstvom na snazi;

1.14. Vrši i druge obaveze odredjnim za relevantnim zakonodavstvom;

2. Rukovodilac Pravnog Departamenta izveštva Generalnom Sekretaru.

3. U okviru Pravnog Departamenta MRSZ-a deluju sledeće Divizije:

3.1. Divizija za Izradu i Usklađivanje Zakonodavstva;

3.2. Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva;

3.3. Divizija za Razmatranje Prigovora i Žalbi.

4. Broj zaposlenih u Pravnom Departamentu je sedamnaest (17).