Oko Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite

Nadležnosti Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite u okviru Vlade Republike Kosova

Ministartsvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) na osnovu Pravilnika Br.02/2011 za oblasti administrativne odgovornosti Ureda Premijera i ministarstva ima ove komptencije i odgovornosti:

i. razvija politike o radu i socijalne politike i primenjuje zakone u ovim oblastima;

ii. podstiċe i razvija antidiskriminatorske radne odnose i zapošlavanja, imajuċi u vidu važeče medjunarodne standarde rada;

iii. prati kretanja zapošlavanja i socijalne zaštite i predlaže aktivne mere iniciranja zapošlavanja i smanjenja nezaposlenosti, kao i adekvatne pasivne mere za ispunjenje potreba u socijalnoj asistenciji za gradjane sa potrebama;

iv. podržava politike delovanja i radna iskustva socijalne zaštite za zaštitu porodica i maloletnika;

v. uspostavlja standarde za sigurnost i zaštitu zapošlenih i nadzire njihovo sprovodjenje;

vi. upravlja i nadzire javne upravne institucije zapošlavanja i institucija socijalne zaštite, lica sa potrebama i saradjuje sa opštinama i institucijama, koja su obuhvaċena na sprovodjenje politika zapošlavanja i socijalne zaštite;

vii. nadzire potražnju i ponudu u tržište rada, i angažuje se za njihovo uskladjenost;

viii. obezbedjuje i nadzire programe struċnog osposobljavanja za nezaposlene i poslotražioce, na pravcu razvoja ljudskih resursa, kako bih se pobolšale mogučnosti za zapošlavanje;

ix. podstiċe i ohrabruje dijalog izmedju socijalnih partnera (organizacije radnika, sindikata, organizacije poslodavaoca i Vlade);

x. zakazuje sstanke Ekonomsko-Socijalnog Saveta, kao najvišeg sdavetodavnog organa socijalnih partnera, o politikama zapošlavanja, socijalne zaštite i o drugim ekonmskim i politikama, nastoječi suzbijanje i rešavanje socijalnih sukoba, kao i zastupa Vladu Kosova u ovom Savetu;

xi. pruža finansku pomoč iz sredstava izdvojenih za siromašne porodice i pojedince;

xii. menadjuje korišċenje i razvoj infrastrukture, koja je povazana sa radom i socijalnom zaštitom iz delokruga odgovornosti ovog ministarstva;

xiii. upravlja i podržava sistem socijalnog osiguranja, obuhvatajuči i penziski sistem i beneficije nezaposlenosti;

xiv. obezbedjuje finansisku socijalnu, hitnu i trajnu podršku, preko institucija ili pružanja usluga u tom cilju za gradjane u potrebi;

xv. Obavlja i druge poslove dodelejne Ministartstvi sa relevantnim zakonima koji su na snazi.