1. Zadaci i odgovornosti Departamenta Socijalnih Politika i Porodice su:

1.1. Predlaže, razvija i osigurava sprovodjenje dokumenata politika/strategija o oblasti socijalne politike i porodica

1.2. Predlaže, razvija i osigurava sprovodjenje zakonodavstva u oblasti socijalne politike i porodica;

1.3. Predlaže, razvija i nadzire sprovodjenje standarda za socijalne i porodične usluge;

1.4. Adresira zahteve za licensiranje ponudjivaća socijalnih i porodičnih usluga;

1.5. Upravlja šeme beneficija u gotovini za siromašne porodice, decu za ograničenim sposobnostima od 1-18 god. I upravlja šeme za plaćanje za porodični smeštaj.

1.6. Razvija analize u oblasti socijalne i porodične politike;

1.7. Planira i ućestvuje u administriranju projekata koji se finansiraju sa fondovima EU-a i drugih organizacija koja pružaju podršku, domaće i medjunarodne;

2. Rukovodilac Departamenta Socijalnih Politika i Porodice izveštava Generalnom Sekretaru.

3.Departman Socijalnih Politika i Porodice se sastoji od sledećeih Divizija;

3.1. Divizija za Socijalnu Politiku;

3.2. Divizija za Socijalno Planiranje i Uključivanje;

3.3.Divizija Socijalnih Usluga

3.4. Divizija za Socijalnu Pomoć; i

3.5. Divizija za Lica sa Ograničenim Sposobnostima i Starije Osobe

4. Broj zaposlenih u Departamentu Socijalne Politike i Porodice je ćetrdeset i tri (43).