Divizija za Pitanja Nasledstva Kosovskog Zaštitnog Korpusa (DPN/KZK)

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Pitanja Nasledstva Kosovskog Zaštitnog Korpusa su:

1.1. Predlaže, izradjuje i obzezbedjuje sprovodjenje dokumenata politika/strategija i/ili zakona za resistematizaciju bivših pripadnika KZK-a;

1.2. Razmatra pitanja koja se tiču materijalnog i nematerijalnog nasledstva KZK-a i izradjuje periodične izveštaje;

1.3. Informisanje svih bivših pripadnika KZK-a o njihovim pravima na realizovanju prava na nadoknadu, resistematizaciju i drugoj materijalnoj i nematerijalanoj podršci, u skladu sa zakonom i politikama vlade na snazi;

1.4. Pružanje pomoći bivšim pripadnicima KZK-a za posredovanje u zapošljavanju, u centralnim i lokalnim institucijama, javnim kompanijama i privatnom sektoru;

1.5. Održava i ažurira bazu podataka za biše pripadnike KZK-a;

1.6. Saradjuje sa relevantnim institucijama o unapredjenju pozicije bivših pripandike KZK-a;

2. Rukovodilac Divizije za Pitanja Nasledstva Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) izveštava Ministru MRSZ-a.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Pitanja Nasledstva Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK) je četiri.