Divizija Unutrašnje Revizije

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Unutrašnje Revizije su:

1.1. Obezbedjuje adekvatnu primenu i poštovanje zakona, pravila, politika, direktiva i priručnika odredjivanim primenjivim zakonima;

1.2. Obezbedjuje blagovremenu pripremu strateškog nacrt-plana revizije na osnovu procene rizika;

1.3. Organizjue, vrši i nadzire sve aktivnosti unutrašnje revizije i podnosi rezultate revizije, u skladu sa zakonima na snagu;

1.4. Priprema i podnosi tromesečne i godišnje izveštaje o svim aktivnostima revizije;

1.5. Priprema i primenjuje program osiguravanja kvaliteta za unutrašnju i vanjsku reviziju za funkciju unutrašnje revizije;

1.6. Trenutno izveštavanje visokom menadžmentu Ministarstva i Komitetu Revizije, o svakom pokazatelju aktivnosti prevare ili korupcije, daje predloge za poboljšanje situacije, i ako visoki menadžmenat ne preduzima potrebne mere, obaveštava kompetentne organe;

2. Rukovodilac Divizije Unutrašnje Revizije izveštava Ministru.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Unutrašnje Revizije je četiri (4).