Divizija Socijalnih Usluga

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Socijalnih Usluga su:

1.1. Obezbedjuje funkcionisanje socijalnih i porodičnih usluga;

1.2. Predlaže, razvija i nadzire primenu standarda i procedura za socijalne usluge, u skladu sa standardima EU-a;

1.3. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu zakonodavstva o socijalnim uslugama, u skladu sa standardima EU-a;

1.4. Koordinuje aktivnosti sa relevantnim institucijama;

1.5. Nadizre rad socijalnih usluga u Centrima za Socijalni Rad;

1.6. Saradjuje sa nevladinim organizacijama u oblasti socijalnih usluga;

1.7. Predlaže i razvija programe stručne obuke za službenike socijalnih usluga;

2. Rukovodilac Divizije Socijalnih Usluga izveštava Rukovodiocu Departamenta za Socijalne Politike i Porodicu.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Socijalnih Usluga je deset (10).