Divizija Šema za Ratne Kategorije

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Šema za Ratne Kategorije su:

1.1. Pokretanje postupaka za donošenje zakonskih i podzakonksih akata u vezi penzija i beneficija za ratne kategorije;

1.2. Primena pravnog okvira za ostvarivanje prava korisnika iz penzijske šeme i beneficija;

1.3. Planiranje i organizovanje aktivnosti za primenu isplata iz penzijske šeme i beneficija;

1.4. Koordinacija rada sa službenicima penzija na lokalnom nivou, za primenu i realizaciju ciljeva, određenih od strane Departamenta;

1.5. Upravljanje bazom podataka i stvaranje elektronskih registara za sve korisnike prema penzijskoj šemi i beneficijama;

1.6. Otvaranje bankarskih računa za korisnike penzijskih šema i beneficija;

1.7. Primena sporazuma i ugovora sa poslovnim bankama ili drugim mikrofinansijskim institucijama za ostvarivanje isplata penzija i beneficija;

1.8. Staranje i adresiranje pitanja za višak isplata ili neisplaćenih penzija;

1.9. Određivanje i razvijanje administrativnih postupaka za prijavljivanje i ostvarivanje prava na penziju;

1.10. Nadzor i kontrola primene zakona i podzakonskih akata za korisnike penzijske šeme i beneficija.

2. Rukovodilac Divizije Šema za Ratne Kategorije izveštava Rukovodiocu Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Šema za Ratne Kategorije je 12 (dvanaest).