Divizija Nadzora i Kontrole

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Nadzora i Kontrole su;

1.1. Nadzor i kontrola primene zakonitosti za korisnike penzijske i beneficijske šeme;

1.2. Istraživanje neregularnosti i protivzakonitih delovanja tokom prijave za penzijsku i beneficijsku šemu;

1.3. Identifikacija i korigovanje propusta i eventualnih grešaka u vezi postupaka dobivanja iz penzijskih šema i beneficija;

1.4. Saradnja sa institucijama iz kojih se mogu dobiti informacije od agencija i institucija centralnog i lokalnog nivoa kao i kultnih institucija;

1.5. Saradnja sa svim poslovnim bankama u vezi promene bankarskih računa po zahtevu stranaka;

1.6. Održavanje i ažuriranje baze podataka zasnivajući se na zahtev stranaka i lokalnih službenika;

1.7. Identifikacija i sastavljanje zahteva za vraćanje finansijskih sredstava dobivenih na protivzakonit način ili neosnovanim bogaćenjem;

1.8. Saradnja sa kancelarijama za penzije u vezi uspostavljanja jednog održivog nadzornog sistema za identifikaciju eventualnih grešaka tokom isplata;

1.9. Pomaže u nadzoru i izveštavanju o primeni ciljeva departamenta;

1.10. Nadzor i kontrola zakonitosti donošenja odluka za korisnike od strane lokalnih službenika;

1.11. Upravljanje ekipom i osobljem kontrole i nadzora.

2. Rukovodilac Divizije Nadzora i Kontrole izveštava Rukovodiocu Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Nadzora i Kontrole je tri (3).