Divizija za Izradu i Usklađivanje Zakonodavstva

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Izradu i Usklađivanje Zakonodavstva su:

1.1. Koordinacija i učestvovanje u izradi normativnih akata u saradnji sa Kabinetom Ministra, Departamentima i drugim organizacionim strukturama u oblasti MRSZ-a;

1.2. Osigurava uskladjenost normativnih akata predloženih od MRSZ-a sa zakonodavstvom na snazi u Republici Kosovo ;

1.3. Osigurava uskladjenost zakonodavstva Evropske Unije – Acquis EU-a, u saradnji sa departamentima, jedinicama ili lica odgovornih za izradu nacrt-normativnih akata, uključujući pripremu Izjave Uklapanja (IU) i Tabele Uklapanja (TU);

1.4. Dizivija je odgovorna za formatizaciju svih normativnih akata MRSZ-a i pravila i tehnika izrade zakonodavstva.

1.5. Dizivija je odgovorna za finalizaciju svih nacrt-normativnih akata;

1.6. Šalje zakonske aktove u Pravnoj Kancelariji u Kancelariji Premijera, nakon odobrenja od Sekretara i Ministra;

1.7. Sastavljanje predlog-odluka, predloge raznih materijala traženih od Sekretara i Ministra;

2. Rukovodilac Divizije za Izradu i Usklađivanje Zakonodavstva izveštava Rukovodiocu Pravnog Departamenta.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Izradu i Usklađivanje Zakonodavstva je 4 (četiri).