Divizija za Penzijske Šeme

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Penzijske Šeme su:

1.1 Upravljanje i administracija svim penzijskim šemama, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima;

1.2. Implementacija zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava penzionera iz penzijskih šemi;

1.3. Koordinacija rada sa Kancelarijama za Penzije;

1.4. Održava elektronsku bazu podataka za kornsnike penzijskih šema;

1.5. Upravljanje i održava spiskove isplata penzijskih šema u skladu sa važećim zakonodavstvom;

1.6. Otvaranje bankovnih računa za korisnike penzijskih šemi;

1.7. Sprovođenje sporazuma i ugovora sa poslovnim bankama ili mikrofinansijskim institucijama za realizaciju isplata penzija;

1.8. Predlaže, razvija i obezbedjuje primenu administrativnih postupaka za prijavljivanje i ostvarivanje prava na penziju;

2. Rukovodilac Divizije za Penzijske Šeme izveštava Rukovodiocu Departamenta Penzija.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Penzijske Šeme je devetnaest (19).