Kancelarija Generalnog Sekretara

1. Kancelarija Generalnog Sekretara Ministarstva za Rad i Socijalnu Zaštitu se sastoji od:

1.1. Generalnog Sekretara i

1.2. Osoblja za podršku.

2. Zadaci i odgovornosti Generalnog Sekretara određene su članom 38 Zakona Br. 03/L-189 o Državnoj Administraciji i relevantnog zakonodavstva na snazi.

3. Zadaci i odgovornosti osoblja za podršku Kancelarije Generalnog Sekretara određene su zakonodavstvom na snazi o civilnoj službi.

4. Broj zaposlenih u Kancelariji Generalnog Sekretara je tri (3).