Divizija Ljudskih Resursa

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Ljudskih Resursa su:

1.1. Koordinisanje planiranja ljudskih resursa;

1.2. Administriranje rekrutisanja personela;

1.3. Doprinosi poboljšanju preformanse preko motivisanja i obuka;

1.4. Obezbedjuje primenu postupaka rekrutisanja, disipline, razmatranje žalbi, zahteva za odmor, ocenjivanju rada, itd.;

2. Rukovodilac Divizije Ljudskih Resursa izveštava Generalnom Sekretaru, u operativnom aspektu, i Rukovodiocu Finansija i Opštih Usluga, u administrativnom aspektu.

3. Broj zaposlenih u Diviziji Ljudskih Resursa je osamnaest (18)