Divizija Medicinskih Komisija

1. Zadaci i odgovornosti ove Divizije su:

1.1 Upravljanje i administriranje rada svih medicinskih komisija u cilju utvrdjivanja svih zahteva onih koji se prijavljuju za penzijske šeme i druge beneficije pod MRSZ;

1.2 Postavljanje i primena zakonskih i medicinskih postupaka u skladu sa dispozicijama vaćeih zakona;

1.3 Razmatranje i revizija zahteva za priznavanje prava aplikanata u penzijskim i socijalnim šemama;

1.4 Regulisanje i odredjivanje postupaka za angažovanje lekara u medicinske komisije u skladu sa zahtevima relevantnih departamenata MRSZ-a;

1.5 Predlaganje i odredjivanje sastava stručnih medicinskih komisija i odredjivanje rasporeda za seance medicinskih komisija;

1.6 Saradnja i komuniciranje sa relevantnim departamentima MRSZ-a za unapredjivanje i zakonitost medicinskih komisija;

1.7 Kompletiranje i revizija medicinske evidencije za sve korisnike prava iz penzijskih i socijalnih šema pod upravljanjem i administracijom MRSZ-a;

1.8 Prava i potpuna primena strategija i politika u vezi sa zdravsvenim postupcima prema zakonu;

1.9 Izvrsavanje drugih zadataka i odgovornosti prema zakonskim i podzakonskim aktima usvojenih od MRSZ-a;

1.10 Primena i sprovodjenje zdravstvenih pravila i standarda utvrdjenih sa zdravstenim zakonodavstvom.

2. Rukovodilac ove Divizije izveštava Rukovodiocu Departamenta Penzija

3. Broj zaposlenih u ovoj Diviziji je deset (10)