Divizija za Stručno Osposobljavanje

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Stručno Osposobljavanje su:

1.1. Predlaže, razvija i osigurava primenu dokumenata politika/strategija za stručno ospospobljavanje nezaposlenih i prekvalifikaciju drugih pojedinaca zaintersovanih za pripremu za tržište rada;

1.2. Nadoz i koordinisanje rada sa Centrima za Stručno Osposobljavanjesobljavanje;

1.3. Pruža podršku za planiranje budžeskih potreba za CSO-e;

1.4. Saradjuje sa relevantim akterima u oblasti stručnog ospospobljavanja;

1.5. Predlaže, izradjuje i osigurava primenu zzakonodavstva u oblasti stručnog ospospobljavanja;

1.6. Nadzire proces programa stručnog osposobljavanja i pruža podršku, kad je potrebno;

1.7. Daje predloge za zanimanja potrebnih u tržištu rada;

1.8. Izradjuje redovne periodične izveštaje u oblasti stručnog osposobljavanja;

2. Rukovodilac Divizije za Stručno Osposobljavnje izveštava Rukovodiocu Departamenta Rada i Zapošljavanja;

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Stručno Osposobljavanje je pet (5)