Divizioni për Aftësime Profesionale

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Aftësime Profesionale janë:

1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive/ për aftësimin profesional të të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve të tjerë për përgatitje për tregun e punës;

1.2. Monitorimi dhe koordinimi i punës me qendrat për aftësim profesional;

1.3. Ofron mbështetje për planifikimin e nevojave buxhetore për qendrat e aftësimit profesional;

1.4. Bashkëpunon me akterët relevantë për projektet që kanë të bëjnë me aftësimin profesional;

1.5. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit për aftësimin profesional;

1.6. Monitoron procesin e mbarëvajtjes së programeve të aftësimit profesional si dhe ofron mbështetje, sipas kërkesës;

1.7 Bën propozime për profesionet më të kërkuara në treg;

1.8. Harton raporte të rregullta periodike për fushën e aftësimit profesional;

2. Udhëheqësi i Divizionit për Aftësime Profesionale raporton tek udhëheqësi i Departamentit për Punë dhe Punësim.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Aftësime Profesionale është pesë.