Izedin Bytyqi – Sekretar i përgjithshëm i MPMS-së

E-mail: izedin.bytyqi@rks-gov.net
Tel: 038-200-26-002