Departamenti për Punë dhe Punësim

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Punë dhe Punësim janë:

1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive/ të punësimit dhe aftësimit profesional;

1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit nga fusha e punësimit dhe aftësimit profesional;

1.3. Bashkëpunon me akterët relevantë për zhvillim të aktiviteteve;

1.4. Propozon inicimin e marrëveshjeve rajonale, bilaterale dhe multilaterale ndërkombëtare në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional;

1.5. Realizon analiza të tregut të punës dhe harton raporte periodike;

1.6. Propozon kuotën vjetore për punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës;

1.7. Monitorimi i punës së institucioneve të punësimit dhe aftësimit profesionale;

2. Udhëheqësi i Departamentit të Punës dhe Punësimit raporton tek sekretari i përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

3.1. Divizioni për Politika të Punësimit;

3.2. Divizioni për Aftësimeve Profesionale;

3.3. Divizioni për Koordinimin dhe Monitorimin e Zyrave të Punësimit

4. Numri i të punësuarve në Departamentin e Punës dhe Punësimit është 24.