Divizioni për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizioni për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim janë:

1.1. Koordinon procesin e hartimit të Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale dhe punësimit;

1.2. Inicion aktivitetet si organ ndërlidhës në aplikimin e Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale dhe të punësimit;

1.3. Bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Jashtme në të gjitha fazat e negocimit të Marrëveshjeve Bilaterale;

1.4. Organizion dhe merrë pjesë në takimet bilaterale në fushën e sigurimeve sociale dhe të punësimit;

1.5. Vepron si Sekretariat i Komitetit Koordinues të Marrëveshjeve Bilaterale dhe Ekipit Bazë në Fushën e Marrëveshjeve Bilaterale;

1.6. Monitoron hapat e zhvillimit të Marrëveshjeve Bilaterale të Sigurimeve Sociale dhe të Punësimit që nga inicimi e deri në përfundimin e tyre.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim raporton tek Udhëheqësi i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim është tre (3).