Divizioni për Politika Pensionale

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Politika Pensionale janë:

1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për sistemin pensional;

1.2. Bashkëpunon me akterët relevantë për sistemin pensional;

1.3. Harton analiza dhe raporte të rregullta në fushën e pensioneve;

1.4. Monitoron dhe raporton në baza të rregullta mbi numrin e përfitueseve nga skemat pensionale;

1.5. Ofron rekomandime për përcaktimin e vlerës së pensioneve, përshtatshmërisht kostos së jetesës;

1.6. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e pensioneve;

2. Udhëheqësi i Divizionit për Politika Pensionale raporton tek udhëheqësi i Departamentit të Pensioneve.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Politika Pensionale është katër