Divizioni për Politika të Punësimit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Politika të Punësimit janë:

1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/ strategjive në fushën e punës dhe të punësimit;

1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit në fushën aftësimit profesional;

1.3. Propozon inicimim dhe negocimin e marrëveshjeve rajonale, bilaterlae dhe multilaterale ndërkombëtare në fushën e punësimit;

1.4 Propozon, harton dhe monitoron zbatimin e masave aktive të tregut të punës;

1.5. Përkujdeset për realizimin e programeve dhe projekteve për nxitjen e punësimit;

1.6. Bashkëpunon me akterët relevantë për hartimin dhe zbatimin e projekteve me që kanë të bëjnë me tregun aktiv të punës;

1.7 Harton raporte dhe analiza periodike në fushën e politikave aktive dhe pasive të punësimit;

2. Udhëheqësi i Divizionit për Politika të Punësimit raporton tek udhëheqësi i Departamentit të Punës dhe Punësimit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Politikat e Punësimit është pesë.