Divizija Informativne Tehnologije i Logističkih Usluga

1. Zadaci i odgovornosti Divizijer Informativne Tehnologijei Logističkih Usluga su:

1.1. Pruža logističku podršku za sastanke personela MRSZ-a;

1.2. Obezbedjuje podršku u oblasti informativne tehnologije;

1.3. Upravlja inventorom i skladištima MRSZ-a;

1.4. Koordiniše zahteve i potrebe ministarstva za robu i opremu kancelarija;

1.5. Upravlja potrebe za transport i upravlja vozila ministarstva.

1.6. Održava i administrira sistem arhive MRSZ-a.

1.7. Instalacija, konfigurisanje, testiranje aplikativnih programa i konfiguracija službenih adresa u domenu Republike Kosova;

2. Rukovodilac Divizije IT-a i Logističkih Usluga Rukovodiocu Departamenta.

2. Broj zaposlenih u Diviziji IT-a i Logističkih Usluga je deset (10).