Legjislacioni primar

LIGJI Nr. 04/L-008 PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL

LIGJI Nr. 04/L-008 PËR KËSHILLIN EKONOMIKO-SOCIAL ...

Ligji Nr. 03/L-212 LIGJI I PUNËS

Ligji Nr. 03/L-212 LIGJI I PUNËS ...

LIGJI Nr. 03/L-200 LIGJI PËR GREVA

LIGJI Nr. 03/L-200 LIGJI PËR GREVA ...

Legjislacioni sekondar