LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-17 PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-17 PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE


FileAction
Ligji NP i L. per sherbimet sociale (shqip).pdf  Download  

Download