Legjislacioni primar

LIGJI NR.2003/ 15 PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË

LIGJI NR.2003/ 15 PËR SKEMËN E NDIHMËS...

Legjislacioni sekondar

Rregullore (MPMS) Nr. 02/2021

Rregullore Nr. 02/2021 për vlerësimin e...

Rregullore (MPMS) Nr 01- 2021

Rregullore Nr 01 - 2021, për kualifikimin...