Legjislacioni primar

Ligji Nr. 02 L-17 PËR SHËRBIMET SOCIALE DHE FAMILJARE

Ligji Nr. 02 L-17 PËR SHËRBIMET SOCIALE...

Legjislacioni sekondar

Rregullore (MPMS) Nr. 02/2021

Rregullore Nr. 02/2021 për vlerësimin e...

Rregullore (MPMS) Nr 01- 2021

Rregullore Nr 01 - 2021, për kualifikimin...