Objavljuje se projekat EU-a “Podrška EU-a za MRSZ u jačanju mehanizma za sproveđenje decentralizacije socijalnih usluga”

Danas je objavljen 30-to mesečni izveštaj o rezultatima projekta EU “Podrška EU za MRSZ u jačanju mehanizma za sproveđenje decentralizacije socijalnih usluga”, projekat koji je podržan od strane EU, upravlja ga Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, a implementiran od strane Konzorcijuma koji predvodi Centar za Brigu o Deci i Porodici KMOP.

Tokom današnje konferencije, koju ja otvorio Ministar MRSZ g. Arban Abraši, zahvalio se ključnim akterima Evropske Unije za pruženje bezrezevne podrške i rekao je da će realizacijom ovog značajnog projekta, postavljeni su osnovi standarda i podizanja kapaciteta ljudskih resursa za jačanje socijalnih i porodičnih usluga.

Ministar Abraši u svom govoru je rekao da će se nastaviti sa stvaranjem finansijske infrastrukture koja je po njemu jedan od izazova kojima će se baviti naredne godine, zato što i dalje ostaje hitna potreba za obezbeđivanje stabilnih nivoa finansiranja za socijalne usluge . ” Sledeće godine očekujemo grant od 2 miliona eura iz Evropske Unije i verujemo da će ova sredstva omogučiti veći razvoj socijalnih usluga “, rekao je između ostalog Ministar Abraši.

U međuvremenu, vođa tima projekta EU Džejms O’Brajen, prilikom objavljivanja ovih rezultata, rekao je da su institucionalni kapaciteti MRSZ-a poboljšani razvojom nove baze podataka socijalnih usluga, izađeni su sedam vrsta minimalnih standarda za socijalne usluge i održani su sveobuhvatni programi obuke u nivou menadžmenta, spomenuvši oko 120 socijalnih planera koji su učestvovali u ovim programima, uključujući tu i direktore i menadžere iz centralne vlade i svih opština.

Na kraju sastanka, naglašeno je da pored potrebe financiranja, kao hitno pitanje ostaje da centri za socijalni rad treba da imaju adekvatan broj socijalnih radnika, tako da treba hitno povećanje ljudskih resursa i postepeno zapošljavanje više osoblja kvalifikovanog za socijalni rad.