MRSZ raspodeluje 30 sertifikata za mlade “Down Syndrome Kosova”

Zamenik ministar Rada i Socijalne Zastite , Vesel Makoli danas je učestvovao u raspodeli 30 sertifikata mladim osobama sa Dawnovim sindromom u okviru projekta “Osnaživanje mladih sa Downovim sindromom”, projekat potpisan par meseci između Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite i Udruženja “Down Syndrome Kosova”.

Cilj ovog projekta bilo je podržavanje i razvijanje stručne obuke za mlade osobe sa Downovim sindromom, a zatim da se omogući i zapošljavanje za potrebe ove kategorije ljudi u našem društvu. Ove obuke su održane u tri najveća centra za stručno osposobljavanje na Kosovu,u Prištini, Prizrenu i Mitrovici.

Na ovom sastanku, zam/ ministar Makolli u vezi sa zapošljavanjem mladih sa Downovim sindromom rekao je da prema Zakonu br. 03 / Z-019, Obuku, Rehabilitaciji i Zapošljavanju Osoba sa Ogranicenim Sposobnostima , izmenjen i dopunjen Zakonom br 05 / Z 078, određena kvota je da svaki poslodavac je dužan da zaposli osobu sa posebnim potrebama na svakih pedeset radnika.

“Uloga države za osobe sa posebnim potrebama je da njima omogućavaju obrazovanje i druge oblike stručnog osposobljavanja, snabdevanje sa opremom neophodna sredstva, korišćenje pomoćnih usluga kada je to potrebno, materijalno i stimulisanje na nihovo zapošljavanje na prihvatljivu meru i obavezu poslodavaca za njihovo zapošljavanje “, dodao je zamenik ministar Makolli.

Dok direktorica ovog udruženja, gđa Sebahate Hajdini-Beqiri je istakla da ovaj projekat je uspešno zaključen, jer ljudi sa Downovim sindromom imaju potencijal i hrabrost, ali trebaju više podrške. On je takođe zahvalio Ministarstvuo Rada i Socijalne Zastite za kontinuiranu saradnju sa ovim udruzenjem .

Na ovom sastanku je prisustvovala i predstavnik GIZ-a Departman Mlade Sposobnosti i Zapošljavanje. Julija Becker, navodeći da je cilj ovog projekta da se što više ovi ljudi integrišu na radnom mestu jer je veoma zadovoljujuće kada u njihovim licima vidimo osmeh.

Na kraju zamenik / Ministar Makoli je obećao da ova praksa treba da se nastavi i u budućnosti, kako bi se omogućilo lak pristup na tržištu rada, sticanje radnih mesta i stvaranje sticanje materijalnih uslova života.