OBAVEŠTENJE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Priština, 24.07.2019

Obaveštavaju se svi bivši prosvetni radnici albanskog obrazovanja koji su radili za period školske godine od 1990/91 do 1998/99 da, od datuma 15.08.2019 godine MRSZ počinje da primenjuje Zakon br.06/Z-073 o Statusu Radnicima Albanskog Obrazovanja Republike Kosova, dakle sa ciljem ostvarivanja ovog prava, obaveštavate se da se zahtevi za dodatnu kompenzaciju mogu podneti najbližim Kancelarijama za Penzije.

Lica koja podnose zahteve od od datuma 15.08.2019 godine do 31.11.2019 koliko je otvoren, ostvariti će pravo na retroaktivno naknadu , što znači od dana stupanja na snagu Zakona br. 06 / Z-073 o Statusu Radnicima Albanskog Obrazovanja Republike Kosovo (april 2019).

Uz zahtev trebaju biti priloženi i sledeći dokumenti:

• Kopija lične karte Republike Kosova;
• Izvod rođenja;
• Izvod venčanih (za porodičnu penziju);
•Priznanicu na porez na imovinu;
• Potvrda od strane Opštinske Direkcije za Obrazovanje, ili Rektorata za period
službe u albanskom obrazovnom sistemu Republike Kosovo;
• Kopija Rešenja za korisnike osnovne penzije, odnosno doprinosne.

MRSZ apeluje na sve bivše prosvetne radnike albanskog obrazovanja Republike Kosovo zaposlenih u periodu kolske godine od 1990/91 do e 1998/99 godine, da ispoštuju rokove za podnošenje zahteva, dok se traženi oblik i uputstva mogu dobiti u sve Penzijske Kancelarije.
Nepodnošenje zahteva, odnosno nepoštovanje rokova za podnošenje zahteva, mora da snosi posledice neplaćanja penzije.