O B A V E Š T E N J E

Na osnovu Administrativnog Uputstva (MRSZ) Br. 01/2015, svi podnosioci zahteva za ostvarivanje prava na penziju veterana-borca OVK, moraju kompletirati sledeću dokumentaciju:

1. Zahtev za realizovanje penzije Veterana-Borca OVK;

2. Identifikacioni dokument podnosioca (Ličnu Kartu), kopija;

3. Potvrda izdata od strane Kancelarije za Pitanja Kategorija Proizišlih iz Rata;

4.Izvod rođenja podnosioca zahteva, ne starija od šest meseci, u originalu;

5. Izvodi rođenja dece veterana OVK, u originalu;

6.Potvrda od strane PAK da nije u radnom odnosu;

7. Rračun električne energije

Zahtev uz svu gorenavedenu prateću dokumentaciju se dostavlja u Regionalnim Kancelarijama, Departmana za Porodice Palih Boraca i Ratnih Invalida (DPPBRI).