NJ O F T I M

Duke u bazuar ne Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr. 01/2015, të gjithë aplikantët për realizimin e pensionit të veteranit-luftëtar të UÇK-së, duhet ta kompletojnë dokumentacionin si ne vijim:

1.Kërkesa për realizimin e pensionit të veteranit-luftëtar të UÇK-së;

2. Dokumenti i identifikimit të aplikantit (letërnjoftimi),në kopje;

3.Vërtetimi i lëshuar nga Zyra për Çështjet e Kategorive të Dala nga Lufta;

4.Çertifikata e lindjes së aplikantit, e nxjerrë në gjashtë muajt e fundit, në origjinal;

5.Çertifikatat e lindjes së fëmijëve të Veteranit të UÇK-së, në origjinal;

6.Vërtetimi nga ATK-ja, që nuk është në marrëdhënie punë;

7. Fatura e energjisë elektirke.

Kërkesa bashkë me të gjithë dokumentacionin përcjellës të cekur më lart, duhet të dorëzohet tek zyret rajonale të Departamentit të Familjeve të Dëshmorëve dhe Invalidëve të Luftës (DFDIL) .