Ministar Rečica izveštavao je pred Parlamentarnoj Komisiji za Ljudska Prava, Rodnu Ravnopravnost, Nestala Lica i Peticije

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica izveštavao je danas pred Parlamentarnoj Komisiji za Ljudska Prava, Rodnu Ravnopravnost, Nestala Lica i Peticije,
o izmeni i dopuni Zakona o Penzionim Šemama Finaniranih iz Države, koja je već poslata na usvajanje u Vladi Kosova.

Ministar Rečica je istakao da MRSZ je naišlo sa nekim poteškoćama u primeni pravnog okvira koji se odnosi na ostvarivanje penzijskih prava i stoga je po potrebi ocenio izmenu promenu postojećeg zakona 04 / Z-131 o Penzionim Šemama Finansiranim od Strane Države.

Prema zakonu koji se primjenjuje za penzijske šeme finansirane od država, korisnici bilo koje penzije penzijske šeme dobijene ovim zakonom, ne mogu biti korisnici od neke penzije iz posebnih penzijskih šema koje se menadziraju i upravljaju od strane MRSZ.

U cilju poštovanja datih doprinosa od strane penzionera, koji su deo porodica kategorija proizaslih iz rata , ministar je rekao da je pokrenuta odgovarajuća izmena i dopuna nacrta postojeceg zakona – daje im se pravo korisnicima osnovnih penzija i doprinosnih starosne penzije, koristit i druge penzije, na osnovu važećeg Zakona o Satusu i Pravima Palih Boraca , Invalida, Veterana, Pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, civilnih žrtava i kao i izmenjenog zakona.

Ministar Rečica, je takođe obavestio članove parlamentarne komisije za Penzijsku Reformu na Kosovu i naglasio da je već predviđen izrada nacrt Koncepta o zakonodavnoj agendi Republike Kosovo za 2018. godinu.

Reforma Penzijskog sistema će biti jedna sveobuhvatna reforma, u kojoj je predviđen jedan sveobuhvatan zakon, koji će regulisati mnoge probleme koji su do sada bili problematični. On je naglasio da bi trebalo se preispitati kriterijum da od 15 godina za korist doprinosnih penzija
jer je ovaj kriterijum sprečio mnoge građane Republike Kosovo da bi uživali ovu doprinosnu penziju.

U okviru reforme, takođe je neophodno ponovno procjeniti i priznavanje doprinosa za različite periode vremena za one građane koji su, bez svoje želje, napustili radno mesto.

U okviru izveštavanja, ministar Rečica je odgovorio članovima Komisije o svojim pitanjima o beneficijama i koristima građana, zasnovanim na zakonu o kategorijama proizasla iz rata , pravima radnika, sigurnosti i zdravlju na radu i drugim pitanjima koja spadaju u domen Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite