Ministar Rečica održava konferenciju za medije povodom kraja godine

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, održao je godišnju konferenciju za medije na kojoj je brojao dosadašnja dostignuća MRSZ-a i predstavio je glavne ciljeve ovog ministarstva za narednu godinu.
U nastavku donosimo govor Ministra Rečice pred predstavnicima medija i drugih učesnika ove ceremonije:

Poštovani predstavnici medija,
Dragi učesnici!

Dozvolite mi da se prvo zahvalim za saradnju tokom ovih meseca, od trenutka stupanja na dužnost na čelu MRSZ-a, pre svega za vaše tačno i profesionalno izveštavanje.

Tokom ovog perioda postavili smo prioritete koji su bili neophodni za stvaranje uslova u ispunjavanju zakonskih obaveza i poboljšanju socijalne zaštite građana Kosova, zato želim da sa vama podelim neke od konkretnih rezultata za ove dane mog rada kao Ministra MRSZ-a.

• Ukinuo sam ranije odluke koje su bile nepravedne i kao takve su sprečile realizaciju prava na penziju za porodice Palih Boraca, Civilnih Žrtava, Civilnih Invalida i Ratnih Invalida Rata OVK, kao i odluke za prestanak rada Lekarske Komisije za procenu stepena invalidnosti invalida Oslobodilačke Vojske Kosova, odluke koje su prekršile prava ovih kategorija utvrđenih zakonom.

• Sada smo osnivali Lekarsku Komisiju za procenu stepena invalidnosti invalida OVK a uskoro će ova komisija rešiti prve slučajeve i sa ovim odlukama stvorena je mogućnost da korisnici kategorija proizašlih iz rata OVK, da se prijave za ostvarivanje prava prema važećem zakonodavstvu.

• Dugogodišnje i bezrazložno odugovlačenje odluke o naknadi žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, već je dobio rešenje, a Vladina Komisija za proverivanje statusa žrtava seksualnog nasilja uskoro će se baviti prvim aplikacijama.

• Adresirano je i pitanje dvostrukih penzija. Prema Zakonu o Penziskim Šemama koje Finansira Država, lica koja su korisnici neke od penziskih šema određene zakonom, ne mogu biti korisnici druge penzije iz posebnih penziskih šema sa kojima upravlja MRSZ. Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite identifikovala je ovaj problem i smatra da je nepravedna prema ovim kategorijama, zato je izradila nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Penzijskim Šemama koje Finansira Država. U ovom Nacrt Zakonu se predviđa da korisnici starosnih i doprinosnih penzija prema važećem zakonu o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, civilnih žrtava i njihovih porodica.

• Kad smo kod primene Zakona o Penziskim Šemaman koje Finansira Država, kao što su Invalidske Penzije Rada i Porodične Penzije, za koje su podnesene prijave od marta 2017, odnosno od aprila 2017 godine, počeo je i sprovođenje Zakona o Statusu i Pravima Paraplegičnih i Tetraplegičnih Lica i za ovu kompenzaciju primljeni su zahtevi ali je zabrinjavajuće da Vlada u budžetu 2017 godine nije planirala nikakva finansijska sredstva za nadoknadu korisnika ovih kategorija, tako da nismo mogli na vreme da počnemo njihovo plaćanje.
Želim da ubedim korisnike ovih kategorija da smo u budžetu 2018 godine planirali dovoljan budžet, a od januara sledeće godine če poćeti kompenzacija penzija ovih kategorija, u skladu sa važećim zakonima.

• U pogledu zapošljavanja imamo dostignuća koje su vredna pomena, u ovom periodu preko Kancelarija za Zapošljavanje posredovano je 2,248 osoba, od kojih 1,134 redovnih radnika, dok 1,114 osoba je uključeno u aktivnim merama tržišta rada. Ovaj period se slobodno može smatrati kao rastući trend zaposlenosti.
• Cilj zapošljavanja prethodio je sa stručnom osposobljavanjem, tokom ovog perioda u Centrima za Stručno Osposobljavanje 1,176 posaotražioca su se obučavali a certifikovano je 725 drugih posaotražilaca koji su već dobro obučeni i spremni za tržište rada.
• Još jedno dostignuće koje uključuje zapošljavanje i socijalnu zaštitu je i izrada Sektorske Strategije MRSZ-a i Akcionog Plana za Zapošljavanje Mladih. Postoje dva dokumenta koja jasno adresiraju ciljeve MRSZ-a i Vlade u borbi protiv nezaposlenosti, odnosno za zapošljavanje mladih, unapređenje uslova rada, bezbednosti i zdravlje na radu, stručnog osposobjavanja, usmeravanja u karijeri i takođe uključuje i glavni cilj koji je zapošljavanje jednog člana porodica koje nemaju nijednog zaposlenog.
• U okviru aktivnosti stručnog osposobjavanja već smo objavili oglas za osposobljavanje 25 mladih ljudi na Bavarskom Landu u Nemačkoj u oblasti izgradnje.
• Da bismo dodatno proširili naše učešće u stručnom osposobjavanju, u u stalnim smo razgovorima i kontaktima i sa drugim zemljama kako bismo omogućili mladim ljudima da se kvalifikuju u deficitarnim profilima ili specijalizacijama koje nedostaju na Kosovu.
• Tokom ovog perioda obratili smo posebnu pažnju na bezbednost i zdravlje na radu, a u ovom slučaju ukupno 16 direktiva EU-a transponovane su u Kosovsko Zakonodavstvo, i one unapređuju uslove rada ili garantuju minimalne standarde u okviru Međunarodne Organizacije Rada.

• Socijalni dijalog je važan proces za pravilno i demokratsko funkcionisanje upravljanja, a ovaj dijalog stvara solidnu povezanost saradnje između poslodavaca, zaposlenog i Vlade. Posvetili smo posebnu pažnju ponovnom funkcionisanju Socijalno-Ekonomskog Saveta, kao najvišeg organa na nacionalnom nivou socijalnog dijaloga. Pod mojim nadzorom, tokom ovog perioda, održali smo dva sastanka i doneli smo odluke o ponovnoj funkcionalizaciji stručnih komisija, završili smo Nacrt Administrativnog Uputstva za Dopunu i Izmenu Administrativnog Uputstva za Utvrđivanje Kriterijuma i Krocedura za Određivanje Minimalne Plate i tokom ove nedelje imaćemo još jedan sastanak, gde ćemo po prvi put od 2011 godine dati predlog za promenu minimalne zarade.

• Poštovani, u ovom periodu postigli smo veoma dobre rezultate i u oblasti zakonodavstva: nastavili smo sa Nacrtom Zakona o Socijalnim Preduzećima koji je prošao prvo čitanje u Skupštini Kosova, nastavili smo sa Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Penzijskim Šemama koje Finansira Država, usvojen je niz podzakonskih akata, kao što su bezbednost i zdravlje na radu i u oblasti socijalnih usluga.

• Što se tiče međunarodnih sporazuma, već smo zaključili sve pregovore sa Švajcarskom i Belgijom u vezi sporazuma za socijalno osiguranje i očekuje se da će ovi sporazumi biti potpisani u vrlo bliskoj budućnosti. U ovom periodu smo započeli sporazume za socijalno osiguranje sa Austrijom, Hrvatskom i susednim zemljama.

• Sporazum o priznavanju perioda osiguranja uz međusobni sporazum potpisali smo povodom zajedničkog sastanka Vlade Kosova i Albanije.

• Što se tiče sporazuma u zemlji, zajedno sa MONT-om, potpisali smo sporazum o saradnji sa nemačkim GIZ-om, sporazum vredan 12 mil eura i zasnovan je na projektu YES (MLADI, ZAPOSLENOST I STRUČNO OSPOSOBJAVANJE).

• Još jedan sporazum je potpisan između MRSZ-a, MUP-a i UNDP-a, u vezi sa zapošljavanjem mladih, posebno u zapošljavanju i reintegraciji povratnika iz inostranstva.

• Danas smo potpisali Memorandum o Saradnji MRSZ-a, MONT-a i MTI-a za sprovođenje programa i u ispunjavanju naših ciljeva, koji su:
– Zapošljavanje jednog člana svake porodice koja nema nijednog zaposlenog;
– Stručno Osposobljavanje;
– Samozapošljavanje, i sve to zasnovano na stvarnim potrebama tržišta rada.

Ciljevi:
Poštovani prisutni,

Na ovoj konferenciji predstavljamo samo početak radova koji su realizovani, i puno posla je ispred nas.

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je definisala ciljeve koje će postizati za svoj mandat. Ovi ciljevi se odražavaju u programu upravljanja, Strategiji i Akcionom Planu sektora, kao i Akcionom planu za mlade, za koje se očekuje da vlada usvoji. Ovi dokumenti su takođe deo evropske agende, Programa ekonomskih reformi.

Naši glavni ciljevi tokom ovog mandata su:
• Zapošljavanje jednog člana porodice za svaku porodicu koja nema nijednog zaposlenog;
• Stručno osposobljavanje i orijentacija u karijeri;
• Samozapošljavanje;
Zapošljavanje jednog člana porodice za svaku porodicu koja nema nijednog zaposlenog, kao i smanjenje broja korisnika socijalne pomoći putem njihovog aktiviranja na tržištu rada, kroz aktivniranja tržišnih mera kao što su: subvencijoniranje plata, angažovanje u javnim radovima, grantove za samozapošljavanje, radna praksa i obuka na radu će biti glavne aktivnosti u ispunjavanju ovih ciljeva.
• Analiza potreba tržišta rada je još jedan projekat koji će naći mesto u radu MRSZ-a u cilju usklađivanja veština radne snage sa potrebama tržišta rada;

• Unapređenje uslova rada radnika, borba protiv neformalnog zapošljavanja, garantovanje minimalnih standarda bezbednosti i zdravlja na radu biće još jedan cilj MRSZ-a. U ovoj oblasti mi ćemo sprovesti reformu Zakona o Radu prenošenjem 15 direktiva EU. Ovo će biti napredni zakon u ispunjavanju prava poslodavaca i zaposlenih i reši će neka pitanja koja su već dugo vremena bila i još su deo raznih rasprava kao što su porodiljsko odsustvo, radno vreme, ugovori, odredbe koje se odnose na zaštitu na radu žena, itd.

• Što se tiče neformalnosti, u periodu smo završetka Nacrta Zakona o Inspekciji Rada, koji će takođe biti napredni zakon i sadržavati standarde Međunarodne Organizacije Rada (ILO). Mi ćemo se fokusirati na u osnaživanju uloge Inspektorata, kako u smislu izgradnje kapaciteta, tako i povećanja broja inspektora, ali što je najvažnije, vršićemo strožiji nadzor u radu inspektorata.

• MRSZ će biti se posvećena razvoju, podsticanje i promovisanje socijalnog dijaloga na Kosovu. U tom kontekstu, blisko će sarađivati sa organizacijama radnika, poslodavaca, sa ciljem pružanja najboljih rešenja za socio-ekonomske partnere. Jačanje uloge socijalnog dijaloga kroz zakonske promene, jačanje kapaciteta Ekonomsko-Socijalnog Saveta i izrada i usvajanje novog kolektivnog ugovora biće posebni cilj MRSZ-a.
• Jačanje nevladinih organizacija putem licenciranja i obezbeđivanja fonda za finansiranje projekata za pružanje socijalnih i porodičnih usluga biće realizovano kroz Zakon o Socijalnim Preduzećima (već odobren u prvom čitanju u Skupštini Kosova), koji je usmerena na tri cilja: finansijsku održivost pružalaca socijalnih usluga, podizanje kvaliteta usluga i zapošljavanje lica u socijalnim potrebama. Usvajanjem ovog zakona i podzakonskih akata, počinje registrovanje socijalnih preduzeća, koja će pružati različite usluge i ugrožene grupe integrisati u zapošljavanje.

• Drugi cilj MRSZ-a je rešavanje pitanja specifičnog granta za socijalne usluge. Povodom decentralizacije socijalnih usluga od centralnog na lokalnom nivou. Socijalne usluge nisu nasledile finansijsku održivost za pružanje ovih usluga. MRSZ se obavezala da bude aktivna i da podstiče lobiranje o izmeni Zakona o Finansiranju Lokalne Samouprave kako bi se predvideo specifični grant za socijalne usluge.

• Penzijska reforma je još jedan cilj koji nastojimo da postignemo preko zakonodavnog i organizacionog aspekta i međunarodne saradnje. Penziona reforma će se realizovati kroz razvoj održivog penzijskog sistema, usklađivanje pravnog okvira, institucionalnih, ljudskih i tehnološki kapaciteta. Zakonske promene fokusirane su na sastavljanju novog sveobuhvatnog zakona koji će se baviti svim penzijkim šemama, kategorijama penzija, isplatama i beneficijama. Kriterijume za penzionisanje će se pregledati, kao što su: osnovna prava za starosnu penziju, uslove za osnovnu starosnu penziju, pregled godina penzijskog doprinosa (od 15 na 10 godina), priznavanje staža rada za sve građane koji su radili u sektorima i različitim vremenskim periodima, kategorizacija penzija radnog invaliditeta, definisanje procedura pojednostavljena za prijavljivanje penzionera.
• Još jedan prioritet je iniciranje i zaključivanje bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa onim zemljama sa kojima dosad nismo postigli sporazum.

Poštovani učesnici, pozivamo vas da budete deo naših uspeha, ali i da nadzorite naš rad ili nerad. Zahvaljujući Vam na vašem radu, želimo Vam uspeh, prosperitet i dobro zdravlje za sledeću godinu. Nadamo se da ćemo biti zajedno u novim uspesima.