Sporazum o Socijalnom osiguranju sa Švajcarskom stupa na snagu 1. septembra 2019. godine

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite putem ove informacije obaveštava građane Kosova sa prebivalištem na Kosovu i sunarodnike sa prebivalištem u Švajcarskoj da, Sporazum o Socijalnom Oiguranju zaključen između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije stupa na snagu od datuma 01 septembra 2019. godine.
Aplikanti koji borave na Kosovo,za pogodnosti iz Švajcarske mogu aplicirati za koristi , u kancelarijama Divizije Inostranih Penzija na dolenavedenim adresama :
Zahtevi se mogu podneti pre stupanja na snagu, ali koristi se mogu dobiti nakon 01 septembra 2019 godine.
Za ostvarivanje prava Socijalnog Osiguranja regulisanog ovim Sporazumom, građani obe zemlje mogu za podnosenje zahteva i detaljnih mogu informacija se obratiti nadležnim organima – organima za vezu na sledeće dole navedene adrese:

1. U Republici Kosovo :
Divizija Inostranih Penzija -Penzijski Departman /Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite
Divizija Inostranih Penzija
Penzijski Departman
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaištite
Ulica “Pashko Vasa” – Baraka nr.1
10000 Priiština
Tel +38338211663
Republika Kosovo

Ministria

2.U Švajcarskoj Konfederaciji:
Davanja u slučaju doba starosti i naslednike (udovica, udovac i siročad):
Schweizerische Ausgleichskasse SAK [Švajcarska Blagajna za Kompenzaciju] Av. Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100 [poštanski fah 3100] 1211 Genf 2
Schweiz [Švajcarska] Tel : +41 58 461 91 11
Faks: +4158 461 97 05
Internet: http://www.zas.admin.ch

Pogodnosti od invalidskog osiguranja:
IV-Stelle für Versicherte mit Wohnsitz im Ausland IVSTA [ Kncelarija IV za osigurana lica koja borave u inostranstvu] Av. Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100 [poštanski fah 3100] 1211 Genf 2
Schweiz [Svajcarska ] Tel. +41 – 58 461 91 11
Faks +41 58 461 99 50
Internet: http://www.zas.admin.ch